Projecte GEP

Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrangeres a través de les matèries

El curs 2017-2018 el Departament d’Ensenyament inicia el programa d’innovació pedagògica Generació Plurilingüe (GEP). La finalitat d’aquest programa és millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica. 

Les accions del programa GEP s’orienten, d’una banda, a incrementar el temps d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres curriculars i, d’una altra, a acompanyar els centres educatius en el procés de desplegament i consolidació d’un projecte lingüístic plurilingüe propi.

Nascut l’any 2013 com a programa experimental, s’adreça als centres educatius que imparteixen ensenyaments d’educació primària, d’educació secundària obligatòria, batxillerat o formació professional inicial, de titularitat del Departament d’Ensenyament, de titularitat municipal i de titularitat privada en règim de concert. La selecció de centres es farà anualment a proposta dels serveis territorials i amb la col·laboració de la Inspecció d’Educació.

La durada del programa és de tres cursos escolars. Durant aquest temps, docents dels centres participants amb una acreditació suficient de coneixements de llengua estrangera reben formació sobre enfocaments CLIL i ÉMILE (aprenentatge integrat de contingut i llengua estrangera en anglès i francès, respectivament). Els equips directius, al seu torn, reben orientacions per a la implementació del programa en el centre, el disseny d’un pla d’acció i l’elaboració d’una memòria final.

Curs 2017-18

El projecte està liderat pel Grup Impulsor, un grup de mestres del centre que fan el seguiment i apliquen les accions educatives directament a les aules:

• Javier Sanz (Director)
• Susana Noguerol (Cap del departament d’anglès)
• Ainhoa Martínez (professora d’Educació Física)
• Susana Nadal (professora de Tecnologia)

El projecte a Tecnologia
El projecte a Educació Física

Curs 2018-19

As content Technology and P.E. teachers, PBL has given us another way to work with our students. Previously they learned how to solve a real world problem but always with the guidance and help of a teacher. The fact that in PBL students have to learn about a topic working in groups and to solve a challenge by deciding the actions they want to take, makes this learning more active and personal.

We should highlight that the experience has been very enriching for all the students, for those with more fluent English, as well as for those who say they do not understand anything, but they have proved themselves wrong.  All of them they showed interest in the activities and participated dynamically, which represents quite a challenge in the school we work at. They really enjoyed the group activities that provide interaction. They were open to the changes and they never complained about the group they were assigned to. Furthermore, they were curious about what they were going to learn next.

Information about the PBL project
Project PBL – Robotic arm Pictures

Curs 2019-20

During confinement we continue integrating technology into English language teaching.

Information about the project Buildings & Structures
Student’s Productions

Més informació (Centres participants, materials, formació, normativa)