2a setmana (20-24 d’abril)

Quart d’ESO – Classes online i activitats setmanals

CLASSES ONLINE Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
11-12 Mates (Pepe) Mates/Tutoria (Pepe)
12-13 Català (Lídia) Música (Jose) Anglès (Katy) Ed. Física (Jordi)
13-14 Tutoria (Lídia) Anglès (Katy) Tutoria 4tA (Katy)

Totes les activivitats de la 2a setmana en aquest document —->

PDF

D i l l u n s D i m a r t s D i m e c r e s D i j o u s D i v e n d r e s
EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓ FÍSICA
(20 minuts) (20 minuts) (20 minuts) (20 minuts) (20 minuts)
Tasques
LLENGUA CATALANA MATEMÀTIQUES LLENGUA ANGLESA CIÈNCIES SOCIALS LLENGUA CASTELLANA
Tasques
Tasques Tasques Tasques La Revolució Russa Tasques
Tema 8 – 1a part
OPTATIVA 1 OPTATIVA 2 OPTATIVA 3
BIOLOGIA I GEOLOGIA FÍSICA I QUÍMICA LLATÍ
LLENGUA FRANCESA VISUAL I PLÀSTICA FILOSOFIA
TECNOLOGIA