4a setmana (4-8 de maig)

Quart d’ESO – Classes online i activitats setmanals

CLASSES ONLINE Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
11-12 Mates (Pepe) Mates/Tutoria (Pepe)
12-13 Català (Lídia) Música (Jose) Anglès (Katy) Ed. Física (Jordi)
13-14 Tutoria (Lídia) Anglès (Katy) Tutoria 4tA (Katy)

Totes les activivitats de la 4a setmana en aquest document —->

PDF

D i l l u n s D i m a r t s D i m e c r e s D i j o u s D i v e n d r e s
EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓ FÍSICA
Tasques Tasques Tasques Tasques Tasques
Canal youtube Canal youtube Canal youtube Canal youtube Canal youtube
LLENGUA CATALANA MATEMÀTIQUES LLENGUA ANGLESA CIÈNCIES SOCIALS LLENGUA CASTELLANA
Tasques Tasques Tasques Tasques Tasques
OPTATIVA 1 OPTATIVA 2 OPTATIVA 3
BIOLOGIA I GEOLOGIA FÍSICA I QUÍMICA LLATÍ
Tasques Tasques A / Tasques B Tasques
LLENGUA FRANCESA VISUAL I PLÀSTICA FILOSOFIA
Tasques Tasques
TECNOLOGIA MÚSICA CIÈNCIES APLICADES
Tasques Tasques