4a setmana (4-8 de maig)

Tercer d’ESO – Classes online i activitats setmanals

CLASSES ONLINE Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
11-12 Mates (Mònica i Jordi) Català (Meritxell) Anglès (Lia) Biologia (Joana)
12-13 Ciències (Juanjo) Tutoria 3rA (Meritxell)
13-14 Castellà (Raquel) Castellà (Raquel) Aula oberta (Katy)

Totes les activivitats de la 4a setmana en aquest document —->

PDF

L’AULA OBERTA en aquest document —->

PDF

D i l l u n s D i m a r t s D i m e c r e s D i j o u s D i v e n d r e s
EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓ FÍSICA
AULA OBERTA AULA OBERTA AULA OBERTA AULA OBERTA AULA OBERTA
Activitats 3ESO Activitats 3ESO Activitats 3ESO Activitats 3ESO Activitats 3ESO
LLENGUA CATALANA MATEMÀTIQUES LLENGUA ANGLESA BIOLOGIA LLENGUA CASTELLANA
AULA OBERTA AULA OBERTA AULA OBERTA AULA OBERTA
Jhon Luis / Xinhao Activitats 3ESO Activitats 3ESO CIÈNCIES
Activitats 3ESO Activitats 3ESO
TECNOLOGIA VISUAL I PLÀSTICA FÍSICA I QUÍMICA CIÈNCIES SOCIALS
AULA OBERTA
Activitats 3ESO Activitats 3ESO