1a setmana (14-17 d’abril)

Quart d’ESO – Classes online i activitats setmanals

CLASSES ONLINE Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
11-12 Mates (Pepe) Mates/Tutoria (Pepe)
12-13 Català (Lídia) Música (Jose) Anglès (Katy) Ed. Física (Jordi)
13-14 Tutoria (Lídia) Anglès (Katy) Tutoria 4tA (Katy)

Totes les activivitats de la 1a setmana en aquest document —->

PDF

D i l l u n s D i m a r t s D i m e c r e s D i j o u s D i v e n d r e s
EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓ FÍSICA EDUCACIÓ FÍSICA
(20 minuts) (20 minuts) (20 minuts) (20 minuts) (20 minuts)
LLENGUA CATALANA MATEMÀTIQUES LLENGUA ANGLESA CIÈNCIES SOCIALS LLENGUA CASTELLANA
Tasques Tasques English 14-17 April Tasques
OPTATIVA 1 OPTATIVA 2 OPTATIVA 3
BIOLOGIA I GEOLOGIA FÍSICA I QUÍMICA LLATÍ
LLENGUA FRANCESA VISUAL I PLÀSTICA FILOSOFIA