Tag Archives: repetir curs

Repetir curs si no aproven

Font: La Vanguardia

Els alumnes d’ESO i batxillerat que suspenguin alhora matemàtiques i llengua castellana i literatura hauran de repetir curs. Fins ara, els estudiants podien passar de curs amb dues matèries repetides sense importar quines fossin. A més, només comptaran per repetir curs les matèries obligatòries. Si un alumne en suspèn més de dues, tampoc promocionarà. En canvi, si es tracta d’assignatures optatives no es tindran en compte per repetir o no, tot i que aquestes matèries sí que computaran per calcular la nota mitjana de l’expedient de cada estudiant. Això suposa un enduriment dels criteris per passar de curs. És probable que augmenti el nombre de repetidors, però Educació afirma que un alumne no pot passar de curs amb dues matèries bàsiques sense consolidar, perquè sempre arrossegarà aquests dèficits. El percentatge de repetidors d’Espanya és un dels més alts d’Europa. No queda clar si els alumnes que suspenguin llengua catalana a Catalunya podran passar de curs encara que hagin suspès matemàtiques.

Veure també: Solo las materias obligadas contarán para repetir curso en ESO y bachiller